Mantras para situações diversas II:

 

 

Mantra para remover obstáculos e limpar os caminhos

 

“Dusum sangye guru rinpoche ngodrup kundak dewa chenpo shab barche kunsel dudul drakpo tsel solwa debsoi chingyi lab du sol chi nang sangwei barche shiwa dang sampa lhungyi drupar chingyilob”

OM AH HUNG

 

 

Mantra de purificação de AVALOKITESVARA

“Om amoga-shila sambara sambara bara bara mahashuddha sattva pema bibu shita buntsa dhara dhara samanta avalokite hung pe soha”

OM MA NI PAD ME HUNG HRI

 

Amitana Mantra

Om ami dewa hri

 


 

Mantra de Purificação de  AVALOKITESVARA

 

“Om amoga-shila sambara sambara bara bara mahashuddha sattva pema bibu shita buntsa dhara dhara samanta avalokite hung pe soha”

OM MA NI PAD ME HUNG HRI

 

 

 

VAJRASATTVA

Mantra    

 

“Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva denopa thita, dido me bhava suto kayo me bhava, sup kayo me bhava, anurakto me bhava, sarva siddhi me prayatsa,
sarva karma su tsame, tsittam shriyam kuru hum, ha ha ha ha ho, Bhagavan Sarva Tathagata, Vajra Mame Muntsa, Varja Bhava Maha Smaya Sattva Ah hum Phet”

“Ogmin chokyi yingki podrang ney
Du sum sangye kungi ngowo nyi
Rangsem chokur ngon sum ton dzey pa

Tsawei lama shab la solwa deb”

OM AH HUNG BENZAR GURU PEMA SIDDHI HUNG

 

 

Milarepa Mantra

 

Om ah guru hasa vajra sarva siddhi pala hum


 

 

Mantra da roda dos bons desejos

Om padmo ushnisha vimale hum phet